ŚPIEWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan, i Najwyższego Boga Dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz,  przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej, i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal, i Twym pokojem obdarz wraz, niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był, i Ciebie jedno Tchnienie Dwóch niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

 

1. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask mnogich, przyjdź Światłości sumień.

2. O, najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie

3. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze.

4. Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary

 

1. Przybądź, Stwórco, Duchu Boży, * nawiedź wiernych Twych umysły; * niech Twa hojność łask przymnoży * sercom, które z rąk Twych wyszły.

2. Tyś jest Pocieszyciel boski, * dar niebieski, pokrzepienie, * źródło życia, żar miłości * i duchowne namaszczenie.

3. Tyś jest w darach siedmioraki, * palcem ojcowskiej prawicy; * uczysz mowy wielorakiej * wedle Ojca obietnicy.

4. Nieć w umysłach światło Twoje, * w sercach rozlej miłość czystą; * słabe naszych ciał ostoje * pokrzep mocą wiekuistą.

5. Wroga od nas pędź daleko, * przyśpiesz dar pokoju Twego; * pod Twą wodzą i opieką, * niech unikniem wszego złego.

6. Niech przez Ciebie Ojca znamy, * poznajemy Syna Jego, * niech też zawsze wyznawamy * Ciebie, Ducha Im wspólnego.

7. Chwała Ojcu i Synowi, * który z martwych żywy wstaje, * i Świętemu też Duchowi * niech na wieki nie ustaje. Amen.

 

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, * Twojej łaski nam trzeba; * niech w nauce postąpimy * objawionej nam z nieba. * Niech ją pojmiem z łatwością, * utrzymamy z stałością, * a jej światłem oświeceni * w dobrym będziem utwierdzeni.

 

1. Przyjdź Duchu Święty ja pragnę o to dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile radością napełnij mnie.

2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci przyjdź jak ślepemu wzrok, przyjdź jako Moc w mej słabości weź wszystko, co moje jest

3. Przyjdź jako Źródło w pustyni z mocą swą do naszych dusz. O niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.

 

1. Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie, pieśnią chcę chwalić Imię Twe i z dziękczynieniem sławić Cię.

2. O cokolwiek prosić będziecie w Imię moje, mój Ojciec da wam, alleluja, alleluja.

3. Proście o Ducha, Ducha Świętego, proście o Ducha, Ducha Bożego alleluja, alleluja.

 

Duchu Święty Stworzycielu ożywiaj moją modlitwę ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty Stworzycielu otwieraj moje oczy by widziały otwieraj moje uszy by słyszały, serce aby czuło. Duchu Święty, Ożywicielu, przyjdź!

 

Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę.  Ty mi dajesz swojego Ducha, uwielbiam Cię.

 

Duchu Święty, Duchu Święty/2x Przyjdź i rozpal nas i utul nas, miłość nam daj! /2x

 

Duchu Święty przyjdź, otwórz uszy me, otwórz oczy me, otwórz usta me, otwórz serce me, otwórz dłonie me, abym światu miłość Twą niósł.

 

Duchu Święty przyjdź./x4 /Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas./2x             

Duchu Święty przyjdź/ x4 /Niech życie zagości, niech wolność zagości, niech mądrość zagości w nas./2x

Duchu Święty przyjdź/ x4 /Niech pokój zagości, niech szczęście zagości, niech radość zagości w nas./2x

Wołamy przyjdź. /x 3

 

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń! Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie, Jezus, tylko Jezus Panem jest.

 

Ruah, Ruah, Ruah /2x Nie siłą, nie mocą naszą lecz mocą Ducha Świętego /2x

 

Tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj życie me.

 

Niech Twój Święty Duch (powt.) Dziś przenika mnie (powt.) i niech zawsze już (powt.) gości w duszy mej (powt.)

I niech spadnie deszcz (powt.) błogosławieństw Twych (powt.) Ojcze obmyj mnie. (powt.) Duchu Święty przyjdź. (powt.)

Duchu Święty przyjdź. (powt.) Działaj z mocą w nas (powt.) Duchu Święty przyjdź. (powt.) I Przemień smutku czas (powt.)

I niech spadnie deszcz (powt.) błogosławieństw Twych (powt.) Ojcze obmyj mnie. (powt.)

 

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa, Duch Twój Święty niech dotknie nas.

 

Ref. Panie, Panie, daj nam swego Ducha. /2x

1. Byśmy w nocy nie błądzili, byśmy Nim na co dzień żyli.

2. Bo choć nieraz bardzo chcemy, my się modlić nie umiemy.

3. Bo choć nieraz bardzo chcemy, my przebaczać nie umiemy.

4. Byś swą mocą nas przemienił i oblicze ziemi zmienił.

 

Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. Twój jest świat i czas, Pełnio Boskich praw. Jesteś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty /kilka razy, a na końcu/: przyjdź!

 

Ref. Duchu Święty Boże przyjdź, przyjdź Duchu Światło Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.

1. Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem, niech promienieje Twej chwały blask. Ref.

2. O Świadku prawdziwy umocnij nas, Chcemy rozgłaszać: zmartwychwstał  Pan!  Ref.

3. Przyjdź Źródło niebieskie, przyjdź Zdroju Życia, Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj!  Ref.

4. O, Duchu radości, rozraduj Kościół Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.  Ref.

5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca, Oblicze Chrystusa objawiaj nam  Ref.

6. Bądź nam tchnieniem życia, Światła promieniem. Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż  Ref.

 

Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego Serca Jezusa, Jezusa.

 

1. Zjednoczeni w Duchu zjednoczeni w Nim Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim. Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas. Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, aby świat cały ujrzał miłość w nas.

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść. Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest. Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud. By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas. Aby strzec ludzką duszę, aby strzec dumę swą. Żeby człowiek zachował godność swą.

4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat. Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest. I Duchowi też chwała, który jednoczy nas. I Duchowi też, który łączy nas.

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.