Od piątku przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego do soboty przed Zesłaniem Ducha Świętego włącznie, we wszystkich kościołach odprawia się nowennę do Ducha Świętego. Zachęcamy także do odprawiania jej wspólnie w domach. Celem nowenny jest, zgodnie z zasadami Kalendarza Rzymskiego, przygotowanie na przyjście Ducha Świętego. Do modlitwy błagalnej o łaski dla Kościoła, zwłaszcza o dar jedności, a także o to, aby wszyscy „poznali jedynego, prawdziwego Boga oraz... Jezusa Chrystusa” (J 17,3), wprowadza się rozważanie obietnic Zbawiciela związanych z zesłaniem Ducha Świętego. 

 

I, IV i VII dzień nowenny

Panie, Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom, aby „nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8).

Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją, i uczniami trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. 

Wierzymy, że to On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi.

Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz. Dlatego prosimy Cię: 

Ześlij na nas swojego Ducha.

– Panie Jezu, Ty jesteś prawdą, mądrością i odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem, byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

W.: Ześlij na nas swojego Ducha.

– Panie Jezu, Ty wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

– Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boże.

– Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszyscy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa wierze.

– Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

– Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie.

– Niech przybędzie Twój Duch i łaskawie kieruje dziejami świata, odnawiając oblicze ziemi.

– Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą, niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich. 

– Ty, który w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twojego, by cały świat zjednoczył się w wierze.

Ojcze nasz...

Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię, pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

II, V i VIII dzień nowenny

Panie Jezu Chryste! W czasie Ostatniej Wieczerzy Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie” (J 14,16-17). 

Twoja obietnica się spełniła: Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. 

On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w jego obecność wśród nas. 

Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka także i w nas, i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. 

Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: 

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

– Ześlij, Panie, swego Ducha, którego miałeś posłać, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

– Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

– Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia.

– Spraw, aby kierował nami nie duch świata, lecz Duch Święty, który od Ciebie pochodzi.

– Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały.

– Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

– Przygotuj, Panie, dusze wiernych ożywiającą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego.

– Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

Ojcze nasz...

Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby swojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

III, VI, IX dzień nowenny

Panie, Jezu Chryste! Niegdyś w świątyni jerozolimskiej wołałeś do ludu: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak mówi Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” (J 7,37-38). A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. 

W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: tryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. 

To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. 

Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. 

Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23). 

To Duch Święty uczy nas modlitwy, „gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). 

Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego, wierząc w to, wołamy: 

Niech nas uświęca Twój Duch, Panie.

– Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

Niech nas uświęca Twój Duch, Panie.

– Ty przez Ducha Świętego uczyniłeś nas dziećmi Bożymi; daj nam, abyśmy w tym samym Duchu, razem z Tobą, nieustannie wielbili Boga Ojca. 

– Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

– Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego.

– Połącz nas z sobą Duchem swoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie.

– Ześlij Ducha Twego, upragnionego Gościa naszych dusz i nie pozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili.

– Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

– Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Twoim sądem.

– Ześlij swego Ducha, światłość najświętszą, aby napełnił nasze serca.

Ojcze nasz...

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty swoim światłem niechaj umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Można  dołączyć tę modlitwę i skorzystać z pieśni.

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.